Bezgmo's Blog


Фоторепортаж от митинг- концерта в София против ГМО в България

Posted in Uncategorized от bezgmo в 28.02.2010

За сетен път очаквахме медиите да информират народа какво се случва във връзка с темата ГМО в България и пак се оказахме измамени и продадени.

Ето, на 28 февруари 2010 се случи поредното събитие, организирано от   Инициативен комитет на родители и граждани против промените в Закона за генетично модифицираните организми. Въпреки множеството камери (сред които такива на Нова ТВ, БТВ, Евроком) на  митинг- концерта  пред Храм- паметник “ Св. Александър Невски“, медиите потънаха пак в удобно мълчание. „Националните“ телевизии пак набутаха набързо в рамките на 2-3 минути новината за нещото, случило се в центъра на София и събрало стотици хора на площада.  2/3 от тези 2-3 минути  новинарите посветиха на г-жа Цецка Цачева, като че ли тя е организаторът.

Никой в България не видя лицата на организаторите, не чу техния призив! По нито един телевизионен канал. Никой в България, освен присъствалите на концерта, не чу позицията на певците, ангажирали се да пеят за каузата абсолютно безплатно!

Колко хора бяха на концерта? 200, 300, 500? От утре журналистите да изключват камерите, ако ще ги използват само, за да снимат депутатите. Ние пък ще си изключим телевизорите.

В подписката, циркулираща по време на концерта има 1116 подписа.

Дами и господа- журналисти, какво би привлякло вашия интерес?

Тези хора го правят и за вас, и за вашите деца. Какво сте вие на първо място- журналисти или хора?

Advertisements

П О З И Ц И Я от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ в отговор на писмо от г-жа Надя Гейбриъл

П О З И Ц И Я
от
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

Във връзка с писмо от г-жа Надя Гейбриъл, получено на 25.02.2010 г., и зададените в писмото въпроси относно участието на гражданския сектор в България в процеса на синхронизация на националното и европейското законодателство, регулиращо изследването и използването на ГМО.
Благодарни сме за предоставената ни възможност да изразим нашето становище като родители и граждани.
За нас като граждани на страна-членка на ЕС, принципите на публичност и прозрачност, съобразяване с мнението на обществото след широки обществени дискусии, са от изключително значение, затова сме длъжни да отбележим, че българското общество научи за предприетите нормативни промени в Закона за ГМО, едва през месец декември, 2009 г., около месец след като Законопроектът вече е бил внесен от МС в НС.
На първо място трябва да отбележим, че неправителствените природозащитни, браншови и граждански организации, които се включихме активно в инициативата „България свободна от ГМО”, запознавайки се много внимателно с Официалното уведомително писмо на ЕК, № 2009/2032, подкрепяме напълно и държим именно в защита интересите на страната ни, изискванията в писмото от ЕК и конкретно посочените елементи в него, коректно и точно да бъдат транспонирани в Закона за генетично модифицирани организми. В тази връзка, всичките анализи, становища и позиции, които внесохме до Комисията по околна среда и води, до Председателя на народното събрание на Р. България, както и до Министър-председателя на Р. България,  се отнасяха до директива 2001/18 ЕО и предвижданите нормативни промени в законодателството ни, свързани с освoбождаването на ГМО в околната среда. Именно тези нормативни промени бяха причина за създалото се голямо напрежение в българското общество, сформирането на широка коалиция от неправителствени организации и предприетата инициатива, против предвижданите промени в Закона за генетично модифицираните организми. По транспонирането на директива 98/18/ЕО и изискванията на ЕК във връзка с нея, в българското общество няма притеснения, напротив, ние държим да се изпълнят точно изискванията на ЕК посочени в писмото, защото те ще гарантират сигурност при работата с ГМО в лабораторни условия, и съответно опазването на околната ни среда.
По отношение на запитването във въпрос 1 от писмото:
Считаме, че транспонирането на директива 98/81/ЕС е задоволително.
Във връзка с максималната защита на националните интереси на България (липса на рискове за здравето и безопасността на гражданите, запазване на био- разнообразието, запазване на водещи позиции на пазарите на екологично чиста продукция и др. проекции на националния интерес), и гласуваните на първо четене, на 13. 01. нормативни промени, нашето мнение като родители и граждани е, че националните интереси на България бяха напълно необосновано застрашени, най-вече с отпадането на чл. 79, чл. 80, чл. 52 и параграф 4 от допълнителните разпоредби, в които се регламентира законово превантивната защита на защитените територии от световната екологична мрежа, зоните от Натура 2000, както и защитата на българските традиционни сортове, култури и породи, които имат стратегическа значимост за страната ни.
Мотивите представени пред българското общество, изказани от министърът и зам. министърът на околната среда и води в медииното пространство бяха, че отпадането на тези текстове се изисква от ЕК, поради необходимостта от харминизирането в посока на либерализиране на законодателството, съобразно изискванията на европейските регламенти, както и по повод на стартирала наказателна процедура срещу България.
Спазвайки сроковете за внасяне на предложения до Комисията към МОСВ, във връзка със законопроекта, ние внесохме много подробен анализ и становище на 11. 02. 2010г., в който подробно, позовавайки се на юридически аргументи, изложихме следните факти (в прикачен документ прилагаме пълния текст на становището ни):
1.   Единственият стабилен мотив посочен в мотивите към законопроекта за изменения на ЗГМО е, че при подготовката му са взети предвид писмените коментари изпратени от Европейската комисия до Министерството на околната среда и водите на 14 април 2009 г., относно транспонирането на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО, по повод стартирането на процедура за нарушение на чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност.
2.   Обърнахме внимание, че този мотив касае единствено промяна на текстовете в ЗГМО, касаещи работата с генетично модифицирани организми в контролирани лабораторни условия, както и, че няма стартирала наказателна процедура, а само досъдебна, предварителна такава. Процедурата по чл. 226 от Договора за създаване на ЕО, няма наказателен характер.
3.   Настояхме да бъдат дадени стабилни аргументи и мотиви за нормативните промени на текстовете в ЗГМО, касаещи освобождаването на ГМО в околната среда,  тъй като официални изисквания по директива 2001/18/ЕЕС няма от страна на ЕК, не са посочени и в Официалното писмо от ЕК.
4.   Представихме анализ на директиви 2001/18/ЕО и 92/43/ЕО, съответно касаещи европейските регламенти за осовбождаването на ГМО в околната среда и за опазване на природните местообитания, както и други съображения.

На нито едно от нашите внесени становища и аргументи, които изложихме включително и в лични срещи, инициирани от нас с народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, не получихме коректно аргументиран и подробен отговор, стабилни и убедителни мотиви, не се посочиха алинеите и точките от европейските директиви, както и анализ на изискванията по тях, които действително да налагат предприемането на вече предприетите радикални нормативни промени, по отношение освобождаването на ГМО в околната среда в България. Вместо това, от нас като хора с активна гражданска позиция в защита инетересите на страната ни, и най-вече на българските деца, се изискваше да представяме още и още аргументи, обосновки и анализи.
Във връзка с горните факти, в „Декларация” (приложена към този документ) и внесена до Министър председателя на 26.02.2010 г. и до Председателя на НС на 18.02.2010г., ние изказваме позицията си, че  според нас е налице категорична подмяна на правата и задълженията на институциите и тези на българските граждани и избиратели.
Надяваме се, че с това даваме отговор и на въпроси 2 и 3 от писмото запитване. Като представители на широкото гражданско общество в България, които не се занимаваме професионално с природозащитна дейност, с нас съответно не е било контактувано от администрацията на г-н Станишев и не разполагаме с документа, с измененията на българското законодателство за ГМО, изпратени до ЕК на 11 юни 2009 г..
По отношение на въпрос 5, считаме, че предвидените нормативни промени в законодателството ни за ГМО, в частта му касаеща освобождаването на ГМО в околната среда, следва да бъдат много сериозно преосмислени, от гледна точка на максималната защита на националните интереси на България, защитата на здравето и безопасността на гражданите, опазване на био-разнообразието, защита интересите на българските био-производители, зърнопроизводители, фермери и запазване на водещите позиции на пазарите на екологично чиста продукция.
За нас е от изключително значение да се спазят принципите за широк обществен дебат и гражданско участие преди предприемането на нормативни промени от подобна национална значимост, както и с включването на широко гражданско участие на неправителствени и браншови организации да се изработи политически документ, Национална стратегия, съгласно препоръките на Доклада на Комисията до съвета и ЕП, от 02.04.2009 г. (член 26а от Директива 2001/18/ЕО  и Препоръка 2003/556/ЕО на Комисията). Считаме, че това е единствената правилна последователност в стъпките при предприемането на подобни законодателни промени. Само тези принципи и последователност биха гарантирали изработването на добро законодатаелство в  защита  националните интереси на страната.
Прилагаме само някои от документите и становищата, които внесохме до българските институции и управляващи, водени от желанието да помогнем и да бъдем полезни, разчитайки, че управляващите ще се вслушат в нашите аргументи, съображения и становища, като граждани и техни избиратели, и със съвместните ни усилия националните интереси на страната ни ще бъдат защитени в максимална степен.

С уважение:
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

София, 27. 02. 2010 г.

Майки: ГМО осъжда децата ни на мутации и робство

28.02.2010 17:03

Над 300 души са събраха днес на площад „Александър Невски“ в столицата, обединени около идеята за свободна от генно-модифицирани организми България.

Над 300 души са събраха днес на площад „Александър Невски“ в столицата, обединени около идеята за свободна от генно-модифицирани организми (ГМО) България.

Много от гражданите, дошли на митинг-концерта срещу предвижданите промени в Закона за ГМО и разпространението им у нас, се включиха в подписка за приемането на Национална стратегия за развитие на държавната политика и приоритети, с която страната ни да се утвърди като свободна от ГМО.

Общо 20 хил. подписа в цялата страна са били събрани досега, според Свилен Георгиев, един от организаторите на протеста. Подписките срещу законопроекта до момента са седем.

Гражданските организации се притесняват, че с приетото на второ четене от комисията по околна среда отпадат забраните за полеви опити със значимите за България видове – лоза, маслодайна роза, пшеница, както и че законопроектът не забранява отглеждането с търговска цел в зоните „Натура 2000“.

Те настояват в текста, който ще приеме Народното събрание, да се разпише временна забрана за отглеждането на ГМО в България до приключване на процедурата по оценка на рисковете за природата в страната.

Зад днешната проява стои инициативният комитет на родителите и граждани, регистрирани в интернет портала BG-Mamma и във форума на в. „Сега.“

Христина Марковска, един от организаторите на митинга, заяви, че първо е необходимо да се изработи национална стратегия за земеделското производство, която е била предвидена и в предизборната програма на ГЕРБ.

По думите й промените в закона в момента нямат нищо общо с изискванията на ЕС, а подготвеният законопроект даже не е оповестен официално. Създадените в него препратки към други закони отваряли

„врата“ за нарушения, липсвали и наказателни разпоредби

Марковска се закани, че това няма да е последната акция, а ще се действа в зависимост от развитието на ситуацията с приемането му.

Според разтревожените майки генно-модифицираните организми унищожават разнообразието в природата и основите на живота.

Те приветстват развитието на българската наука, стига ГМО обаче да останат в лабораториите или в добре контролирани опитни полета.

Майките вярват, че българските управници ще се вслушат в тях и няма да осъдятдецата им на „мутации и робство с допускането на ГМО в България“.

На митинга бяха издигнати плакати, на които се четеше: „Пощадете земята ни“, „От ГМО днесумират пчелите – утре хората“, „Скок в земеделието – не благодаря!“. На един от постерите екоминистърът Нона Караджова и нейната заместничка Евдокия Манева са изобразени като дилъри на ГМО.

На всички присъстващи беше раздаван и биомед

Пчеларите са едни от най-острите противници на ГМО, тъй като се опасяват, че прелитащите на дълги разстояния пчели могат да разпространят „заразата“.

Сред изпълнителите, които пяха в името на каузата, бяха Елица Тодорова и Стунджи, Камелия Тодорова, Теди Кацарова, женският народен хор „Елица“, вокалната група „Бон-Бон“, Влади Въргала и др.

Елица Тодорова и Стунджи подкрепят кампанията, тъй като искат българите да се хранят със съществуващото и сега разнообразие от чисти плодове и зеленчуци, и виждат бъдещето на българското земеделие в обработването на възможно повече земи от територията на страната ни.

Участниците изтъкнаха, че над 70% от земята ни може да бъде сертифицирана за развитието на биоземеделие.

Членовете на младежкото обединение на БСП във Варна днес поискаха да бъде проведен национален референдум, на който

българите да се произнесат „за“ или „против“ употребата на ГМО

Предложението бе направено по време на кръгла маса, посветена на проблема, в която участва и депутатът от Коалиция за България Петър Курумбашев.

Той ще внесе в парламента предложението чрез парламентарната група на социалистите.

Участниците в кръглата маса поискаха да бъдат определени нови, по-високи от европейските, стандарти за наличие на ГМО в храните.

Според младежите е необходимо да бъдат определени повече средства от оперативните програми за развитието на екотуризма и екопроизводствата в страната.


Vesti.bg

Репортаж на BNews от митинг- концерта днес в София- видео

ВИДЕО

Важно уточнение: Мариана Христова( втората интервюирана дама във видеото) НЕ Е от организаторите и няма нищо общо с тях!

500 души се включиха в митинг-концерта срещу ГМО

Близо 500 души се включиха в митинг-концерт в знак на протест срещу ГМО. Възгласът „Чиста земя, здрави деца“ обединява дошлите. Различното на този седми вече поред протест е, че тук са и български производители на вино, мед, хляб и зърнени храни и всеки желаещ може да опита техните продукти.

Площадът е изпълнен с биозащитници, учени, млади родители и техните деца, които на място попълват картички с лика на България и адреса на Европейския парламент. В тях се казва: „Българите не са опитни мишки на генния монопол“.

Организаторите на протеста призовават българите да не вярват сляпо на рекламата и уверенията на властите, които, според тях, често защитават икономически интереси. Те припомнят, че ГМО могат да са опасни за нашето здраве, тъй като причиняват непоправими щети на природата и не са желани от 80% от гражданите на ЕС.

Според тях ГМО българите ще загубят вкуса на традиционната шопска салата, българското вино, сочните ябълки, праскови и чушки.

БНР Хоризонт

Близо 200 души се събраха на митинг-концерт срещу закона за ГМО

28.02.2010 / 13:18

По думи на организаторите подготвеният законопроект даже не е оповестен официално.

 

Близо 200 души се събраха на площад „Св. Александър Невски“ в столицата на митинг-концерт срещу предвижданите промени в Закона за генетично модифицираните организми, предаде БТА. В концерта участват Елица Тодорова и Стунджи, Камелия Тодорова, Теди Кацарова, женски народен хор „Елица“, вокална група „Бон – Бон“, Влади Въргала и др.
    
На всички присъстващи беше раздаван био мед. Организаторите на протеста – „България свободна от ГМО“, раздадоха и информационни материали, свързани с кампанията.
    
Пред журналисти Христина Марковска, един от организаторите на проявата, заяви, че първо е необходимо да се изработи национална стратегия за земеделското производство, която е била предвидена и в предизборната програма на ГЕРБ. Промените в закона в момента нямат нищо общо с изискванията на ЕС, каза тя.

По думите й подготвеният законопроект даже не е оповестен официално. Създадените в него препратки към други закони дават „врата“ за нарушения. Липсват и наказателни разпоредби, допълни Марковска. По думите й това няма да е последната акция, а ще се действа в зависимост от развитието на ситуацията с приемането на законопроекта.
    
Общо 20 000 подписa в цялата страна са били събрани срещу ГМО, съобщи Свилен Георгиев – друг от организаторите на протеста. Той добави, че подписките срещу законопроекта са седем. По думите му досегашният закон е ясен и точен. „Ако бъде прието това, което се предлага, в него няма никакви гаранции, а новите текстове са прекалено обтекаеми“, каза той.

btv.bg

ГМО3

Posted in Uncategorized от bezgmo в 27.02.2010

ГМО2

Posted in Uncategorized от bezgmo в 27.02.2010

ГМО

Posted in Uncategorized от bezgmo в 27.02.2010

Необходимо уточнение за едно манипулативно заглавие

В сайта agro.bg прочетох с изненада заглавието „Позиция на Аграрен университет – Пловдив относно процедурата на разглеждане на Закон за изменение и допълнение на ЗГМО“, публикувано на 1.02.2010.

В действителност, заглавието представлява едноличното мнение на декана на Агрономическия факултет, което смея да твърдя, че не съвпада с общото мнение във факултета. Същият текст е изпратен до Народното събрание като официално становище от името на Агрономическия факултет.
Тъй като и аз работя в Агрономическия факултет, считам за нужно отново да заявя (въпреки че в блога ми ясно личи позицията ми), че съм категорично против либерализацията на ГМО. Както съм писал и по-рано, считам, че мястото на трансгенните организми е единствено в лабораториите. Колкото до становището на декана от името на факултета – не си спомням да сме попитани или поне уведомени, че имаме такова мнение. Напротив – лично аз се подписах в петицията против ГМО. Познавам и много колеги, които направиха същото.
публикувано от Кирил Стоянов в 23:03

nomtax.blogspot.com

Следваща страница »