Bezgmo's Blog


П О З И Ц И Я от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ в отговор на писмо от г-жа Надя Гейбриъл

П О З И Ц И Я
от
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

Във връзка с писмо от г-жа Надя Гейбриъл, получено на 25.02.2010 г., и зададените в писмото въпроси относно участието на гражданския сектор в България в процеса на синхронизация на националното и европейското законодателство, регулиращо изследването и използването на ГМО.
Благодарни сме за предоставената ни възможност да изразим нашето становище като родители и граждани.
За нас като граждани на страна-членка на ЕС, принципите на публичност и прозрачност, съобразяване с мнението на обществото след широки обществени дискусии, са от изключително значение, затова сме длъжни да отбележим, че българското общество научи за предприетите нормативни промени в Закона за ГМО, едва през месец декември, 2009 г., около месец след като Законопроектът вече е бил внесен от МС в НС.
На първо място трябва да отбележим, че неправителствените природозащитни, браншови и граждански организации, които се включихме активно в инициативата „България свободна от ГМО”, запознавайки се много внимателно с Официалното уведомително писмо на ЕК, № 2009/2032, подкрепяме напълно и държим именно в защита интересите на страната ни, изискванията в писмото от ЕК и конкретно посочените елементи в него, коректно и точно да бъдат транспонирани в Закона за генетично модифицирани организми. В тази връзка, всичките анализи, становища и позиции, които внесохме до Комисията по околна среда и води, до Председателя на народното събрание на Р. България, както и до Министър-председателя на Р. България,  се отнасяха до директива 2001/18 ЕО и предвижданите нормативни промени в законодателството ни, свързани с освoбождаването на ГМО в околната среда. Именно тези нормативни промени бяха причина за създалото се голямо напрежение в българското общество, сформирането на широка коалиция от неправителствени организации и предприетата инициатива, против предвижданите промени в Закона за генетично модифицираните организми. По транспонирането на директива 98/18/ЕО и изискванията на ЕК във връзка с нея, в българското общество няма притеснения, напротив, ние държим да се изпълнят точно изискванията на ЕК посочени в писмото, защото те ще гарантират сигурност при работата с ГМО в лабораторни условия, и съответно опазването на околната ни среда.
По отношение на запитването във въпрос 1 от писмото:
Считаме, че транспонирането на директива 98/81/ЕС е задоволително.
Във връзка с максималната защита на националните интереси на България (липса на рискове за здравето и безопасността на гражданите, запазване на био- разнообразието, запазване на водещи позиции на пазарите на екологично чиста продукция и др. проекции на националния интерес), и гласуваните на първо четене, на 13. 01. нормативни промени, нашето мнение като родители и граждани е, че националните интереси на България бяха напълно необосновано застрашени, най-вече с отпадането на чл. 79, чл. 80, чл. 52 и параграф 4 от допълнителните разпоредби, в които се регламентира законово превантивната защита на защитените територии от световната екологична мрежа, зоните от Натура 2000, както и защитата на българските традиционни сортове, култури и породи, които имат стратегическа значимост за страната ни.
Мотивите представени пред българското общество, изказани от министърът и зам. министърът на околната среда и води в медииното пространство бяха, че отпадането на тези текстове се изисква от ЕК, поради необходимостта от харминизирането в посока на либерализиране на законодателството, съобразно изискванията на европейските регламенти, както и по повод на стартирала наказателна процедура срещу България.
Спазвайки сроковете за внасяне на предложения до Комисията към МОСВ, във връзка със законопроекта, ние внесохме много подробен анализ и становище на 11. 02. 2010г., в който подробно, позовавайки се на юридически аргументи, изложихме следните факти (в прикачен документ прилагаме пълния текст на становището ни):
1.   Единственият стабилен мотив посочен в мотивите към законопроекта за изменения на ЗГМО е, че при подготовката му са взети предвид писмените коментари изпратени от Европейската комисия до Министерството на околната среда и водите на 14 април 2009 г., относно транспонирането на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО, по повод стартирането на процедура за нарушение на чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност.
2.   Обърнахме внимание, че този мотив касае единствено промяна на текстовете в ЗГМО, касаещи работата с генетично модифицирани организми в контролирани лабораторни условия, както и, че няма стартирала наказателна процедура, а само досъдебна, предварителна такава. Процедурата по чл. 226 от Договора за създаване на ЕО, няма наказателен характер.
3.   Настояхме да бъдат дадени стабилни аргументи и мотиви за нормативните промени на текстовете в ЗГМО, касаещи освобождаването на ГМО в околната среда,  тъй като официални изисквания по директива 2001/18/ЕЕС няма от страна на ЕК, не са посочени и в Официалното писмо от ЕК.
4.   Представихме анализ на директиви 2001/18/ЕО и 92/43/ЕО, съответно касаещи европейските регламенти за осовбождаването на ГМО в околната среда и за опазване на природните местообитания, както и други съображения.

На нито едно от нашите внесени становища и аргументи, които изложихме включително и в лични срещи, инициирани от нас с народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, не получихме коректно аргументиран и подробен отговор, стабилни и убедителни мотиви, не се посочиха алинеите и точките от европейските директиви, както и анализ на изискванията по тях, които действително да налагат предприемането на вече предприетите радикални нормативни промени, по отношение освобождаването на ГМО в околната среда в България. Вместо това, от нас като хора с активна гражданска позиция в защита инетересите на страната ни, и най-вече на българските деца, се изискваше да представяме още и още аргументи, обосновки и анализи.
Във връзка с горните факти, в „Декларация” (приложена към този документ) и внесена до Министър председателя на 26.02.2010 г. и до Председателя на НС на 18.02.2010г., ние изказваме позицията си, че  според нас е налице категорична подмяна на правата и задълженията на институциите и тези на българските граждани и избиратели.
Надяваме се, че с това даваме отговор и на въпроси 2 и 3 от писмото запитване. Като представители на широкото гражданско общество в България, които не се занимаваме професионално с природозащитна дейност, с нас съответно не е било контактувано от администрацията на г-н Станишев и не разполагаме с документа, с измененията на българското законодателство за ГМО, изпратени до ЕК на 11 юни 2009 г..
По отношение на въпрос 5, считаме, че предвидените нормативни промени в законодателството ни за ГМО, в частта му касаеща освобождаването на ГМО в околната среда, следва да бъдат много сериозно преосмислени, от гледна точка на максималната защита на националните интереси на България, защитата на здравето и безопасността на гражданите, опазване на био-разнообразието, защита интересите на българските био-производители, зърнопроизводители, фермери и запазване на водещите позиции на пазарите на екологично чиста продукция.
За нас е от изключително значение да се спазят принципите за широк обществен дебат и гражданско участие преди предприемането на нормативни промени от подобна национална значимост, както и с включването на широко гражданско участие на неправителствени и браншови организации да се изработи политически документ, Национална стратегия, съгласно препоръките на Доклада на Комисията до съвета и ЕП, от 02.04.2009 г. (член 26а от Директива 2001/18/ЕО  и Препоръка 2003/556/ЕО на Комисията). Считаме, че това е единствената правилна последователност в стъпките при предприемането на подобни законодателни промени. Само тези принципи и последователност биха гарантирали изработването на добро законодатаелство в  защита  националните интереси на страната.
Прилагаме само някои от документите и становищата, които внесохме до българските институции и управляващи, водени от желанието да помогнем и да бъдем полезни, разчитайки, че управляващите ще се вслушат в нашите аргументи, съображения и становища, като граждани и техни избиратели, и със съвместните ни усилия националните интереси на страната ни ще бъдат защитени в максимална степен.

С уважение:
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

София, 27. 02. 2010 г.

Advertisements

Позиция на граждански сдружения относно лобирането на американския посланик Джеймс Уорлик за ГМО в България

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Президента на Република България
До Министър председателя на Република България
До Председателя на Народното събрание на Република България
До Българското правителство
До Народните представители
До Всички Български политически партии
До Всички Български граждани
До Главния редактор на вестник „СЕГА”, г-жа Теодора Пеева
До Посолството на САЩ в Република България

Уважаеми дами и господа, уважаеми журналисти от в. „Сега”, уважаеми сънародници, уважаема г-жо Пеева, уважаеми г-н посланик,

Възмутени сме от статията „Един различен поглед върху биотехнологиите в земеделието” публикувана във вестник “Сега”, с автор посланика на САЩ в България, г-н Джеймс Б. Уорлик. Тази статия е груба намеса във вътрешните работи на България.

„Днес България има възможност да се присъедини към другите страни в Европейския съюз в одобряването на земеделски култури, подобрени с помощта на съвременната наука. Не бива да се допусне тази възможност да бъде пропусната поради дезинформация и необосновани страхове. “

Дезинформацията е в основата на тази статия и дезинформатора е автора й. Тази публикация е и много зле скроена реклама на ГМО и ГМХ. От написаното става ясно, че автора няма понятие от това, за което говори. Статията е съставена от дезинформация и нагли лъжи. Това едва ли е съвместимо с работата на един посланик? Нещо повече, един посланик в никакъв случай не може и не бива да си навира носа във вътрешните дела на една суверенна страна! България е суверенна страна и член на ЕС. Посланикът на САЩ може би е зле информиран, че България е техен щат. За щастие не е и никога няма да бъде.

По нататък в статията автора ни поучава:

„Става въпрос за храни, произведени на основата на модерните биотехнологии. Тези продукти са същите безопасни, висококачествени храни, с които американците се хранят всеки ден през последните 13 години.”

Модерни биотехнологии е много широко понятие. Става дума за храни произведени на основата на груба намеса в биологията на видовете. Става дума за несъвършенна технология. Става дума за технологията на правене на пари за сметка здравето на хората и съсипването на околната среда. Това, че тези продукти са „безопасни”, „висококачествени храни” е толкова вярно колкото твърдението, че САЩ се намират в Африка. Истина е, че американците се хранят с тези „биотехнологични” боклуци през последните 13 години за тяхно нещастие. И за съжаление все по-малко възможности имат да ядат истинска природна храна, с която хората са еволюирали хиляди години.

Следващата рогата лъжа е:

„Тези храни не са имали никакъв отрицателен ефект върху здравето на американците. И това, може би, е добре известно.”

Не, това не е известно. Известно е друго! Известно е, че са имали отрицателен ефект върху здравето на американците:
http://www.raw-wisdom.com/50harmful.

Нахалството на автора продължава с:

„Но съществените предимства на биотехнологиите, които са по-малко известни и по-зле разбрани, са осигуряването на храна за хората, страдащи от недохранване, и опазването на природната среда.”

Хората страдащи от недохранване страдат не от липса на храна. Страдат от това, че храните не стигат до тях, защото не могат да ги платят. Защото „радетелите за изхранването” на бедните, не печелят от тях! Печелят само, когато ги ползват безплатно като примери „за добрите си намерения” . И за какво опазване на природната среда става дума, когато през 2004 година бяха публикувани официални данни за генетично замърсяване в страната, чийто представител е:
http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/impacts_genetic_engineering/gone-to-seed.html

Поради тази манипулативна статия, поради лъжите и дезинформацията поднесена на българските читатели, поради действия несъвместми с действията на дипломат от такъв ранг, настояваме пред Българското правителство, Народното събрание и Външно министерство, този посланик да бъде незабавно отзован. Ако разбира се българските управници имат достойнството и доблестта да са защитници именно на българските интереси!

Уважаеми г-н Уорлик, не посягайте на българската чиста земя и природа, на българските сортове и култури. Какво земеделие ще се развива в България, може да реши само и единствено народа на България, българските фермери, зърнопроизводители, пчелари, граждани, и българските управници като се вслушат в нас, техните избиратели. Не приемаме такава груба намеса в решаването на българските дела, от които зависи бъдещето на България и националната й сигурност. България я има от хилядолетия и ще я има, докато я има планетата земя. Един посланик пък бил той и на САЩ, е много малък да определя бъдещето на народ с хилядолетна история!

Обръщаме се към Вас г-н Посланик, с настояването да се извините на читателите на вестник „Сега”, както и на целия български народ за грубото вмешателство във въпроси от вътрешно политически характер и то с голяма национална значимост, които могат и трябва да бъдат решени единствено и само от българския народ и управници, без никаква външна намеса и влияния! Настояваме да се извините за тези ваши лъжи и считаме, че най-доброто, което можете да направите като посланик на САЩ в България е, незабавно да се върнете там откъдето сте дошли! В България не сте добре дошли!

Д-р Диди Баев, молекулярен биолог, биохимик, микробиолог

ПОДКРЕПЕНО ОТ:

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

ФЕРМЕР БГ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО

ФОРУМ НА ВЕСТНИК „СЕГА”

СДРУЖЕНИЕ „ЕСТЕСТВЕНО”

ДОБРОВОЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС „УСМИХНИ СЕ С МЕН” – РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Хорът на л(овц/ъжц)ите или истинската позиция на правителството относно ГМО- видео

Има ли нужда от обяснения, когато кадрите говорят?

Специални благодарности на paradizzio за видеото.