Bezgmo's Blog


ДНК, ГМО и кутията на Пандора

Оценка на добивите на ГМ ( генномодифицирани) култури

( Доклад от 51 страници от април 2009 от Обединение на ангажирани учени)

„Досега съществуващите ГМ сортове не увеличават добивите на никоя култура. Добивите на царевица и соя са се повишили през 20-ти век, но не в резултат на ГМО, а в резултата на традиционното земеделие.“

Влияние на ГМ култури върху употребата на пестициди:

Първите 13 години

( Доклад от 69 стр. от ноември 2009 от Чарлз Бенбрук)

„Този доклад изучава влиянието на ГМ ( генно модифицирана) царевица, соя, памук върху използването на пестициди в САЩ, като данните са взети от Департамента по Земеделие на САЩ. Най- поразителното откритие е, че ГМ култури са отговорни за увеличение от 383 милиона паунда( около  173 0000 тона) хербициди в САЩ след първите 13 години комерсиална употреба на ГМ култури ( 1996- 2008).

Докладът в детайли описва причината за повишението- появата на резистентни на хербицидите плевели.

Хербицидите и пестицидите са мощни отрови на околната среда.“

Сравнение на ефектите на три вида ГМ( генно модифицирана) царевица върху здравето на бозайници

Joël Spiroux de Vendômois1, François Roullier1, Dominique Cellier1,2, Gilles-Eric Séralini1,3

1. CRIIGEN, 40 rue Monceau, 75008 Paris, France
2. University of Rouen LITIS EA 4108, 76821 Mont-Saint-Aignan, France
3. University of Caen, Institute of Biology, Risk Pole CNRS, EA 2608, 14032 Caen, France

Резюме

Ние представяме за пръв път сравнителен анализ на кръвта и данни от органните системи на плъхове, хранени с три основни комерсиални ГМ-царевици ( NK603, MON810, MON863), които се намирата в храната и фуражите по света. NK603 е модифицирана, да бъде толерантна на широкоспектърния хербицид Раундъп.

MON810 и MON863 са създадени да синтезират два различни Bt токсина, използвани като инсектициди. Около 60 различни биохимични параметъра са класифицирани за орган и измерени в серума и урината след 5 и 14 седмици хранене.

Плъховете, хранени с ГМ- царевица бяха сравнени с техните съответни изогенни или родителски не-ГМ еквивалентни контролни групи. Това беше последвано от сравнение на шест референтни групи, които бяха консумирали различни видове други не-ГМ царевица.

Приложихме непараметрични методи, включващи многократно сравнение на двойки с „подход за фалшиво откриване“. Главният съставен анализ разреши в изследването разсейването на различни фактори ( пол, седмици хранене, диета, доза и група).
Нашият анализ ясно показа за  трите вида ГМО странични ефекти, свързани с консумацията на ГМ- царевица, които се отнасяха до пола и често до дозата. Ефектите бяха предимно свързани с бъбреците и черния дроб, пречистващите органи, въпреки различията между трите вида ГМО.
Други ефекти бяха наблюдавани в сърцето, надбъбречните жлези, слезката и кръвотворната система.
Ние заключаваме, че тези данни подчертават симптоми на хепаторенална токсичност, възможно дължаща се на новите пестициди, специфични за всяка ГМ- царевица. В допълнение не може да се изключат директни или индиректни метаболитни нарушения, дължащи се на генетичната модификация.
no2gmo
Advertisements