Bezgmo's Blog


П О З И Ц И Я от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ в отговор на писмо от г-жа Надя Гейбриъл

П О З И Ц И Я
от
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

Във връзка с писмо от г-жа Надя Гейбриъл, получено на 25.02.2010 г., и зададените в писмото въпроси относно участието на гражданския сектор в България в процеса на синхронизация на националното и европейското законодателство, регулиращо изследването и използването на ГМО.
Благодарни сме за предоставената ни възможност да изразим нашето становище като родители и граждани.
За нас като граждани на страна-членка на ЕС, принципите на публичност и прозрачност, съобразяване с мнението на обществото след широки обществени дискусии, са от изключително значение, затова сме длъжни да отбележим, че българското общество научи за предприетите нормативни промени в Закона за ГМО, едва през месец декември, 2009 г., около месец след като Законопроектът вече е бил внесен от МС в НС.
На първо място трябва да отбележим, че неправителствените природозащитни, браншови и граждански организации, които се включихме активно в инициативата „България свободна от ГМО”, запознавайки се много внимателно с Официалното уведомително писмо на ЕК, № 2009/2032, подкрепяме напълно и държим именно в защита интересите на страната ни, изискванията в писмото от ЕК и конкретно посочените елементи в него, коректно и точно да бъдат транспонирани в Закона за генетично модифицирани организми. В тази връзка, всичките анализи, становища и позиции, които внесохме до Комисията по околна среда и води, до Председателя на народното събрание на Р. България, както и до Министър-председателя на Р. България,  се отнасяха до директива 2001/18 ЕО и предвижданите нормативни промени в законодателството ни, свързани с освoбождаването на ГМО в околната среда. Именно тези нормативни промени бяха причина за създалото се голямо напрежение в българското общество, сформирането на широка коалиция от неправителствени организации и предприетата инициатива, против предвижданите промени в Закона за генетично модифицираните организми. По транспонирането на директива 98/18/ЕО и изискванията на ЕК във връзка с нея, в българското общество няма притеснения, напротив, ние държим да се изпълнят точно изискванията на ЕК посочени в писмото, защото те ще гарантират сигурност при работата с ГМО в лабораторни условия, и съответно опазването на околната ни среда.
По отношение на запитването във въпрос 1 от писмото:
Считаме, че транспонирането на директива 98/81/ЕС е задоволително.
Във връзка с максималната защита на националните интереси на България (липса на рискове за здравето и безопасността на гражданите, запазване на био- разнообразието, запазване на водещи позиции на пазарите на екологично чиста продукция и др. проекции на националния интерес), и гласуваните на първо четене, на 13. 01. нормативни промени, нашето мнение като родители и граждани е, че националните интереси на България бяха напълно необосновано застрашени, най-вече с отпадането на чл. 79, чл. 80, чл. 52 и параграф 4 от допълнителните разпоредби, в които се регламентира законово превантивната защита на защитените територии от световната екологична мрежа, зоните от Натура 2000, както и защитата на българските традиционни сортове, култури и породи, които имат стратегическа значимост за страната ни.
Мотивите представени пред българското общество, изказани от министърът и зам. министърът на околната среда и води в медииното пространство бяха, че отпадането на тези текстове се изисква от ЕК, поради необходимостта от харминизирането в посока на либерализиране на законодателството, съобразно изискванията на европейските регламенти, както и по повод на стартирала наказателна процедура срещу България.
Спазвайки сроковете за внасяне на предложения до Комисията към МОСВ, във връзка със законопроекта, ние внесохме много подробен анализ и становище на 11. 02. 2010г., в който подробно, позовавайки се на юридически аргументи, изложихме следните факти (в прикачен документ прилагаме пълния текст на становището ни):
1.   Единственият стабилен мотив посочен в мотивите към законопроекта за изменения на ЗГМО е, че при подготовката му са взети предвид писмените коментари изпратени от Европейската комисия до Министерството на околната среда и водите на 14 април 2009 г., относно транспонирането на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО, по повод стартирането на процедура за нарушение на чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност.
2.   Обърнахме внимание, че този мотив касае единствено промяна на текстовете в ЗГМО, касаещи работата с генетично модифицирани организми в контролирани лабораторни условия, както и, че няма стартирала наказателна процедура, а само досъдебна, предварителна такава. Процедурата по чл. 226 от Договора за създаване на ЕО, няма наказателен характер.
3.   Настояхме да бъдат дадени стабилни аргументи и мотиви за нормативните промени на текстовете в ЗГМО, касаещи освобождаването на ГМО в околната среда,  тъй като официални изисквания по директива 2001/18/ЕЕС няма от страна на ЕК, не са посочени и в Официалното писмо от ЕК.
4.   Представихме анализ на директиви 2001/18/ЕО и 92/43/ЕО, съответно касаещи европейските регламенти за осовбождаването на ГМО в околната среда и за опазване на природните местообитания, както и други съображения.

На нито едно от нашите внесени становища и аргументи, които изложихме включително и в лични срещи, инициирани от нас с народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, не получихме коректно аргументиран и подробен отговор, стабилни и убедителни мотиви, не се посочиха алинеите и точките от европейските директиви, както и анализ на изискванията по тях, които действително да налагат предприемането на вече предприетите радикални нормативни промени, по отношение освобождаването на ГМО в околната среда в България. Вместо това, от нас като хора с активна гражданска позиция в защита инетересите на страната ни, и най-вече на българските деца, се изискваше да представяме още и още аргументи, обосновки и анализи.
Във връзка с горните факти, в „Декларация” (приложена към този документ) и внесена до Министър председателя на 26.02.2010 г. и до Председателя на НС на 18.02.2010г., ние изказваме позицията си, че  според нас е налице категорична подмяна на правата и задълженията на институциите и тези на българските граждани и избиратели.
Надяваме се, че с това даваме отговор и на въпроси 2 и 3 от писмото запитване. Като представители на широкото гражданско общество в България, които не се занимаваме професионално с природозащитна дейност, с нас съответно не е било контактувано от администрацията на г-н Станишев и не разполагаме с документа, с измененията на българското законодателство за ГМО, изпратени до ЕК на 11 юни 2009 г..
По отношение на въпрос 5, считаме, че предвидените нормативни промени в законодателството ни за ГМО, в частта му касаеща освобождаването на ГМО в околната среда, следва да бъдат много сериозно преосмислени, от гледна точка на максималната защита на националните интереси на България, защитата на здравето и безопасността на гражданите, опазване на био-разнообразието, защита интересите на българските био-производители, зърнопроизводители, фермери и запазване на водещите позиции на пазарите на екологично чиста продукция.
За нас е от изключително значение да се спазят принципите за широк обществен дебат и гражданско участие преди предприемането на нормативни промени от подобна национална значимост, както и с включването на широко гражданско участие на неправителствени и браншови организации да се изработи политически документ, Национална стратегия, съгласно препоръките на Доклада на Комисията до съвета и ЕП, от 02.04.2009 г. (член 26а от Директива 2001/18/ЕО  и Препоръка 2003/556/ЕО на Комисията). Считаме, че това е единствената правилна последователност в стъпките при предприемането на подобни законодателни промени. Само тези принципи и последователност биха гарантирали изработването на добро законодатаелство в  защита  националните интереси на страната.
Прилагаме само някои от документите и становищата, които внесохме до българските институции и управляващи, водени от желанието да помогнем и да бъдем полезни, разчитайки, че управляващите ще се вслушат в нашите аргументи, съображения и становища, като граждани и техни избиратели, и със съвместните ни усилия националните интереси на страната ни ще бъдат защитени в максимална степен.

С уважение:
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

София, 27. 02. 2010 г.

Реклами

Необходимо уточнение за едно манипулативно заглавие

В сайта agro.bg прочетох с изненада заглавието „Позиция на Аграрен университет – Пловдив относно процедурата на разглеждане на Закон за изменение и допълнение на ЗГМО“, публикувано на 1.02.2010.

В действителност, заглавието представлява едноличното мнение на декана на Агрономическия факултет, което смея да твърдя, че не съвпада с общото мнение във факултета. Същият текст е изпратен до Народното събрание като официално становище от името на Агрономическия факултет.
Тъй като и аз работя в Агрономическия факултет, считам за нужно отново да заявя (въпреки че в блога ми ясно личи позицията ми), че съм категорично против либерализацията на ГМО. Както съм писал и по-рано, считам, че мястото на трансгенните организми е единствено в лабораториите. Колкото до становището на декана от името на факултета – не си спомням да сме попитани или поне уведомени, че имаме такова мнение. Напротив – лично аз се подписах в петицията против ГМО. Познавам и много колеги, които направиха същото.
публикувано от Кирил Стоянов в 23:03

nomtax.blogspot.com